Skapa PDF

Garantivillkor "All-inclusive-garanti". Garanti och ytterligare förmåner från Festool GmbH

Uppdaterat: 06.02.2020

Vi gratulerar dig till köpet av din nya Festool-maskin. Från och med 02.04.2013 får du, tack vare online-registrering av din Festool-maskin, All-inclusive-garanti vilket kostnadsfritt ger dig Fri reparationsservice, inklusive slitagedelar, på sammanlagt 36 månader fr.o.m. inköpsdatumet. Du har då också rätt till ytterligare serviceförmåner. I och med online-registreringen förklarar du dig införstådd med följande garantivillkor.

I. Allmänna villkor och registrering

1.1. Om inte annat uttryckligen regleras enligt punkt 1.7 och punkt 3.1, skall Festool GmbH (nedan kallat Festool), vid genomförd registrering för alla nya elektriska samt tryckluftsdrivna verktyg (nedan kallat verktyg) erbjuda en kostnadsskyddsgaranti inklusive tilläggstjänster baserade på dessa villkor, förutsatt att du är en slutkund och tillika användare av verktyget, antingen en fysisk person eller juridisk person, som är bosatt i eller har sitt företagssäte i Sverige. Festool GmbH påtar sig inte garanti eller ytterligare servicetjänster i förhållande till återförsäljare eller uthyrningsverksamheter.

1.1.1. Dessa villkor skall från och med 1 Januari 2015 även inkludera separat köpta LI-Ion batterier och laddare (nedan kallat verktyg) förutsatt att följande bestämmelser inte ger en avvikelse från detta.

1.2. Grundförutsättningarna för registrering är:

  • Köp hos en auktoriserad Festool-återförsäljare
  • Online-registrering inom 30 dagar från datumet på originalkvittot under www.festool.se/service

1.3. Efter korrekt genomförd registrering mottages en garantibekräftelse i antingen skriftlig eller digital form. Denna garantibekräftelse gäller uteslutande det registrerade verktyget.

1.4. I och med dessa garantivillkor erbjuder Festool GmbH kunderna ytterligare rättigheter, förutom de avtalsenliga och lagliga garantirättigheterna. Inget upphävande, ingen inskränkning eller annan ändring av de avtalsenliga eller lagliga garantirättigheterna är förbundna med garantivillkoren.

1.5. Om garantin eller ytterligare servicetjänster beviljas, innebär det vare sig att garantitiden förlängs eller att en ny garantitid påbörjas. Detsamma gäller för preskriptionen av de avtalsenliga eller lagliga garantirättigheterna.

1.6. Skulle du avsluta eller upphäva köpet av den registrerade maskinen, oberoende av om det sker genom upphävande av avtal, annullering, överklagande eller hävning, så utesluts den aktuella maskinen från garantin.

1.7. För separat köpta LI-Ion batterier och laddare som köpts den 1 Januari 2015 eller senare behöver den enligt punkt 1.1. beskrivna registreringen ej genomföras. Skall garantianspråk, eller anspråk på tillhörande tilläggstjänster göras, gäller istället för garantibekräftelsen din faktura eller ditt kvitto som inköpsbevis, detta enligt punkt 2.5. Alla andra villkor skall fortsätta att gälla.  

II. Garantivillkor för ”fri originalservice” i 3 år

2.1. Garantitiden uppgår till 36 månader och påbörjas från och med datumet för originalkvittot.

2.2. I garantifall verkställer Festool GmbH inom garantitiden garanti, i enlighet med beslut från Festool GmbH, genom kostnadsfri ersättning av de defekta komponenterna eller kostnadsfritt byte av maskinen (kostnadsskyddsgaranti). Ytterligare garantianspråk föreligger inte.

2.3. Ett garantifall föreligger, om

  • den levererade maskinen bevisligen uppvisar material- eller tillverkningsfel.
  • Slitagedelar (i synnerhet kolborstar, kullager, gummimanschetter, batterier, tätningsringar och kontakter) bevisligen skadats av naturligt slitage vid korrekt användning av maskinen. En slutgiltig lista över de komponenter som omfattas av garantin finns i reservdelskatalogen under www.festool.se/service.

2.4. Följande fall omfattas inte av garantin,

  • skador på förbrukningsmaterial och tillbehör, i synnerhet på slipplattor, plug-it-kablar, sågklingor, fräsar, rörstavar, knivar, knivgarnityr, borrverktyg, diamantskålar och rörstavar.
  • om avvikelser från bruksanvisningen och övriga underlag för de enskilda maskinerna sker vid anslutning, installation, idrifttagning, drift, användning och underhåll av maskinerna.
  • vid icke fackmässig användning, i synnerhet vid yttre våld (speciellt fall eller slag).
  • vid fel på maskinerna, som i synnerhet förorsakats genom användning av tillbehör eller reservdelar, som inte är originaldelar.
  • vid maskiner, som ändrats eller kompletterats, speciellt maskiner som plockats isär.
  • vid kontinuerlig, kraftigt påfrestande användning, speciellt vid industriell, kontinuerlig drift eller vid långvarig, överbelastande användning av maskinen.

2.5. Omfattning och utkrävande av garantianspråk

måste, omedelbart efter fastställandet av felet och inom garantitiden, skriftligen insändas till Festool GmbH. Härvid ska den aktuella maskinen uppvisas eller sändas in komplett, tillsammans med originalkvittot som måste uppvisa inköpsdatumet och produktbeteckningen, till försäljaren eller till ett under www.festool.se/service angivet serviceställe.

2.6. Undersöknings- och anmälningsplikt för företagare

Om man har köpt en maskin i egenskap av företagare, förutsätter garantianspråken att man kontrollerar maskinen omedelbart efter det att man erhållit den och omgående (dock senast inom två veckor) efter erhållandet skriftligen informerar Festool GmbH om påvisbara brister (dolda fel dock omedelbart efter upptäckten). Du anses som företagare om du vid slutandet av köpeavtalet har handlat under utövande av ditt yrke eller i egenskap av företagare. Detta gäller såväl för enskilda som för juridiska personer och enskilda företag. 

III. Ytterligare serviceförmåner från Festool:

3. Ersätts vid stöld i 3 år.

3.1. I händelse av stöld får du en ny maskin som engångsersättning för den stulna maskinen, utan ytterligare försäkringskostnader och mot en självrisk på 800 kr exkl. moms. Denna förmån garanterar Festool GmbH för alla korrekt registrerade Festool-maskiner upp till 36 månader fr.o.m. datumet på originalkvittot. Utbytesmaskinen kan inte anmälas för garantin. Utbytesmaskinen tar över tjänsterna som ingår i All-inclusive-garanti för den stulna maskinens återstående garantitid (beräknat enligt villkor nummer 2.1 med avdrag för den redan förflutna garantitiden). Utbytesmaskinen medger ingen ny garanti vid stöldskydd. De lagstadgade garantirättigheterna för utbytesmaskinen påverkas inte.

3.2. För att man ska kunna göra anspråk på denna serviceförmån, måste man omedelbart anmäla stölden hos behörig polismyndighet. Anmälan ska förevisas för Festool-återförsäljaren inom 5 dagar efter stölden, tillsammans med gällande servicebevis. Denne lämnar i sin tur underlagen till Festool GmbH för kontroll.

3.3. Efter avslutad kontroll får du information från Festool GmbH beträffande den aktuella statusen, och efter godkännande från Festool GmbH kan den nya maskinen avhämtas hos återförsäljaren mot erläggande av ovannämnda självrisk.

4. Nöjd eller pengarna tillbaka inom 15 dagar.

4.1. Inom 15 dagar fr.o.m. datumet på originalkvittot kan du återlämna den registrerade, oskadade och lätt använda samt enligt leveransomfattningen kompletta maskinen i originalförpackningen till Festool-återförsäljaren, mot uppvisande av servicebeviset, varefter återförsäljaren återbetalar köpeskillingen.

4.2. I skäliga fall, i synnerhet vid överbelastning pga. slitage, kan Festool-återförsäljaren förvägra återbetalning tills fallet granskats och godkänts av Festool GmbH.

5. Reservdelstillgänglighet i 10 år (Originalreservdelar)

Vi garanterar, att reservdelarna för våra maskiner kommer att vara tillgängliga i minst 10 år, efter det att tillverkningen av maskinerna har upphört. Skulle Festool GmbH i enstaka fall inte kunna infria sitt löfte, så får kunden en jämförbar, ny maskin ur det aktuella produktprogrammet som ersättning, utan debitering. Den berörda maskinen övergår då i vår ägo.  

IV. Avslutande bestämmelser

6. Dataskydd

Personuppgifterna som vi fått genom att du registrerat ditt verktyg för All-inclusive-garanti kommer bara att lagras, behandlas eller användas för att utföra tjänsterna som ingår i paketet. Uppgifterna används av Festool och dess anslutna företag [i synnerhet TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG, samt de företag som nämns på http://subsidiaries.festool.com]. De kommer inte att vidarebefordras till andra företag eller användas på annat sätt i reklamsyfte.

7. Ändring av dina kunduppgifter

Ändras dina kunduppgifter så önskar Festool att du omgående ändrar dem i ditt kostnadsfria MyFestool-konto på www.festool.se eller att du omgående meddelar Festool dessa ändringar via kontaktformuläret på www.festool.se, per telefon via vår servicetelefonnummer 040-670 10 00 eller per post till Festool Sverige AB, Box 9122, SE-200 39 Malmö. Festool GmbH påtar sig inga merkostnader som uppstår pga. ej längre gällande kunduppgifter.

8. Ändringar av tjänster

Festool GmbH förbehåller sig rätten, att under rimligt utnyttjande av sina intressen, komplettera garantin och serviceförmånerna resp garantivillkoren, helt eller delvis, under iakttagande av en rimlig frist. Om viktiga orsaker föreligger även utan iakttagande av en sådan frist.

9. Övrigt

9.1. Den lagliga rätten i Förbundsrepubliken Tyskland gäller, med undantag för överenskommelsen med Förenta Staterna gällande avtal beträffande internationell varuhandel.

9.2. Laga forum för alla rättstvister beträffande garantin är uteslutande sätet för Festool GmbH.

9.3. Skulle en bestämmelse i denna garanti helt eller delvis vara eller bli verkningslös eller ogenomförbar, eller skulle det finnas en lucka i denna garanti, så påverkas inte giltigheten för de övriga bestämmelserna. I stället för den verkningslösa eller ogenomförbara bestämmelsen gäller den verksamma eller genomförbara bestämmelse som överenskommen, vilken ligger närmast ändamålet för den verkningslösa eller ogenomförbara bestämmelsen. I händelse av en lucka gäller den bestämmelse som överenskommen, vilken motsvarar det som skulle ha överenskommits i enlighet med ändamålet för denna garanti.