Användarvillkor

beträffande det avgiftsfria tillhandahållandet av informationsmaterial online

I Allmänt:

 1. Nedanstående användarvillkor gäller för informationsmaterial som tillhandahålls online av Festool GmbH och/eller företag i företagsgruppen TTS Tooltechnic Systems (nedan kallat Festool).
 2. Tillhandahållandet av informationsmaterial, i synnerhet broschyrer, nyhetsbrev, EKAT (reservdelskatalogen), bygganvisningar, bruksanvisningar, användningsexempel, tekniska data, animation, video, text, press- och bildmaterial (nedanstående material), sker uteslutande utan förbindelse till nedanstående villkor.
 3. Användarvillkoren gäller som godkända senast i och med mottagandet resp. nedladdningen av materialet och gäller även för kommande användningar användningar.
 4. För program- och hårdvarufel, som uppstår vid online-överföring av materialet eller vid användningen av vårt system, påtar vi oss inget ansvar.

II. Användarrättigheter:

 1. Materialet som ställs till förfogande online förblir Festools resp. upphovsmannens egendom och är skyddat enligt upphovsrätten.
 2. Användaren beviljas en ej oinskränkt användarrättighet.
 3. Användarrättigheten till materialet omfattar:

a)    rätten att hämta, skriva ut och sända; samt

b)    en begränsad bearbetningsrätt, dvs. rätten att ändra bildmaterialet med hjälp av analoga eller digitala bildbehandlingsmetoder med avseende på bildstorlek (förminskning, förstoring, beskärning) samt färg-, kontrast- och ljusstyrkevärden, i den mån det inte förändrar bildinnehållet. För övriga ändringar av bildmaterialet krävs ett föregående medgivande av Festool eller upphovsmannen.

 1. Materialet får under inga omständigheter användas för rättsvidriga, pornografiska, oanständiga, nedsättande eller lagstridiga ändamål. 
 2. Kommersiell användning för eget bruk eller av tredje part är förbjuden, såvida inte i de nedanstående bestämmelserna eller i övrigt skriftligt något annat överenskommits. Detta gäller i synnerhet för spridningen via internet och erbjudande om nedladdning någon annanstans.
 3. Det är däremot tillåtet att skapa länkar till Festools webbplats. 
  Vid en länkning måste användaren ange upphovsanmärkningen ”Festool (www.festool.se)” på sin webbplats.
 4. I och med tillhandahållandet av materialet har man inte rättighet att förändra eller bearbeta materialet i dess helhet eller delvis.
 5. Om användaren bryter mot ovanstående bestämmelser åläggs användaren skadeståndsansvar och Festool befrias från alla anspråk från tredje part.
 6. Om användaren upptäcker att materialet används i kommersiellt syfte, kopieras, förändras eller i övrigt bearbetas eller sprids obehörigt, ska denne omedelbart informera Festool om detta.

III. Användning eller framställning av pressmeddelanden:

 1. Vid pressmeddelanden som tagits fram av respektive användare ansvarar användaren för textinnehållet, i synnerhet ansvarar denne uteslutande för brott mot upphovsrättigheter och individuella rättigheter. Användaren ska därvid befria Festool från anspråk från tredje part.
 2. Vid användning av press- och bildmaterial i samband med pressartiklar ska detta klart och tydligt märkas med upphovsanmärkningen ”Foto Festool GmbH”.
 3. På uppmaning av Festool ska Festools pressavdelning omedelbart efter publiceringen av pressmeddelanden tillsändas ett kostnadsfritt exemplar.

IV. Hyperlänkar:

 1. Festools webbplats kan innehålla hyperlänkar till webbplatser från tredje part. Festool påtar sig vare sig ansvaret för innehållet på dessa hemsidor eller hävdar deras innehåll som sitt eget. Festool har vid första länkningen till de externa länkarna kontrollerat deras innehåll med avseende på eventuella lagöverträdelser. Vid denna tidpunkt förelåg inga lagöverträdelser. Vid kännedom om föreliggande lagöverträdelser raderas dock sådana externa länkar omedelbart.

V. Garanti, ansvar:

 1. Ansvar för materialets frihet från sakliga och rättsliga felaktigheter, i synnerhet för dess felfrihet, korrekthet, frihet från skydds- och upphovsrättigheter från tredje part, fullständighet och/eller användbarhet är uteslutet. Detta gäller inte om felaktigheten beror på avsikt, grov vårdslöshet eller ont uppsåt.
 2. Användarens skadeståndsanspråk, oavsett rättsgrund, i synnerhet avtalsbrott, är uteslutna. Detta gäller inte vid avsikt, grov vårdslöshet, avsaknad av utlovade egenskaper samt enligt produktansvarslagen.
 3. Ansvar för skador genom följder pga. brister utesluts mellan parterna.
 4. Innan användaren laddar ner materialet ska denne, till sitt eget skydd samt för att förhindra spridande av virus på Festools webbplats, sörja för en lämplig säkerhetsanordning och en virusskanner.

VI. Avslutande bestämmelser:

 1. Enda laga forum är, om beställaren är köpman enligt handelsbalken, Festools säte.
 2. Tysk rätt gäller.
 3. Festool förbehåller sig rätten att omedelbart ändra det vid varje tillfälle tillgängliga materialet. Dessutom förbehåller sig Festool rätten till ändring av ovanstående villkor med hänsyn tagen till en rimlig tidsfrist.

(Status 06/2016)