Skriva ut användningsexempel

Laga sprickor i massagolv 

Att laga sprickor i massagolv är viktigt eftersom man inte kan lägga på golvbeläggningen innan de har reparerats. I det här användningsexemplet beskriver vi hur man kan laga sådana sprickor. Skadorna kan bero på att underlaget inte förberetts ordentligt eller i vissa fall på rörelser i byggnaden. Lyckligtvis är det inte svårt att reparera de här sprickorna på ett fackmässigt sätt. Den här anvisningen visar steg för steg hur du gör för att reparera dem.

  Beskrivning

  Det är vanligt med sprickor i massagolv. Ibland uppstår de direkt när golvet gjuts och i andra fall på grund av att massan krymper för mycket när den torkar och härdar. De här sprickorna måste lagas innan golvbeläggningen läggs på. Om man inte lagar dem kommer det att uppstå spänningar som kan leda till skador, framför allt på klinker.

  Maskiner/tillbehör

  Alternativa maskiner

  Tillvägagångssätt

  • Montera All-D 125 diamantskivan med en tappnyckel. 
   OBS! Ta alltid bort batteriet innan du byter skiva. 

   +
   Montera All-D 125 diamantskivan med en tappnyckel. 
  • Anslut AGC DSC 125 till dammsugaren. Ställ in slangdiametern på D36 och koppla till AC.

   +
   Anslut AGC DSC 125 till dammsugaren.
  • Sätt i Bluetooth-batteriet i AGC DSC 125, tryck på parkopplingsknappen på dammsugaren och starta AGC DSC 125. Nu är dammsugaren ansluten till AGC DSC 125 via Bluetooth. Det betyder att dammsugaren startar automatiskt samtidigt som AGC DSC.

   +
   Anslut dammsugaren till AGC DSC 125 via Bluetooth
  • Sätt AGC DSC 125 på sprickan och sänk ner den långsamt. Snittdjupet ska vara ungefär 1/2 till 2/3 av massagolvets tjocklek.
   OBS! Om det finns golvvärme får man inte gå för djupt ner i golvet eftersom det kan skada värmerören. 

   +
   Sätt AGC DSC 125 på sprickan och sänk ner den långsamt.
  • Skär med AGC DSC 125 utmed sprickan och gör ett tvärspår var 25:e cm för de vågformiga förbindningarna. 

   +
   Skär med AGC DSC 125 utmed sprickan i massagolvet
  • Dammsug sprickorna för att få bort damm och lösa partiklar som kan försämra hartsens vidhäftning.

   +
   Dammsuga sprickorna för att få bort damm och lösa partiklar
  • När fogarna är kapade och rengjorda är det dags att lägga i förbindningarna i tvärspåren.

   +
   Lägga i förbindningarna i tvärspåren
  • Fyll fogarna helt med syntetharts. 

   +
   Fylla fogarna helt med syntetharts 
  • Strö sedan kvartssand (kornstorlek 0,4–0,8 mm) i den nya gjuthartsen för att få utjämningsmassan eller limmet som ska läggas på senare att fästa.

   +
   Strö kvartssand i den färska gjuthartsen.
  • När hartsen har härdat kan man dammsuga för att få bort den överflödiga sanden. Nu är golvet fritt från sprickor och beläggningen kan läggas på.

   +
   Ta bort överflödig sand med en dammsugare
  1. Våra användningsexempel och arbetsresultat är dokumentationen för de arbetsmoment vi har utfört. De är individuella exempel som inte garanterar att användaren når samma resultat. Resultaten beror på användarens erfarenhet och skicklighet och vilka material som används. Användningsexemplen ersätter inte Festools bruksanvisning eller säkerhetsanvisningar. Ansvar för frihet beträffande sakliga och rättsliga brister gällande information, anvisningar, användningar, i synnerhet för deras felfrihet, riktighet, frihet från skydds- och upphovsrättigheter för tredje part, fullständighet och/eller användbarhet är uteslutet. Skadeståndsanspråk från användarens sida, oavsett rättslig grund, är uteslutna. Denna ansvarsfriskrivning gäller inte vid uppsåt, grov vårdslöshet eller i fall av lagstadgat, obligatoriskt ansvar.

   Vi påtar oss inget ansvar för skador som uppstår till följd av brister.