Deltagarvillkor för ”MyFestool”Senast uppdaterat: 19.08.2019

I. Allmänna villkor och anmälan

1. MyFestool är en onlinetjänst med olika tjänster från Festool GmbH.
2. Genom registreringen på MyFestool skapar du ett användarkonto där du får aktuell produktinformation och kan utnyttja tjänsterna som Festool GmbH erbjuder. Genom din registrering på ”MyFestool” samtycker du till dessa deltagarvillkor, användarvillkoren för det kostnadsfria informationsmaterialet online (se www.festool.se/regler-och-villkor/anvaendarvillkor) samt dataskyddsbestämmelserna (se www.festool.se/regler-och-villkor/dataskydd). Vid en överträdelse av dessa villkor har vi rätt att omedelbart och utan ytterligare varning radera ditt MyFestool-konto. Detsamma gäller om du handlar på ett sätt som negativt påverkar funktionen för Festools webbplatser eller Festools infrastruktur.
3. För att kunna anmäla dig måste du ange ditt för- och efternamn, din e-post- och postadress samt branschen för ditt företag. Om du använder fler servicetjänster från oss i MyFestool kan du i vissa fall behöva uppge fler personuppgifter (till exempel enhetsdata för All-inclusive-garanti).
4. Det kostar inget att registrera sig för MyFestool eller att skapa ett användarkonto. När du använder enskilda tjänster, till exempel när du beställer en reparationsorder via vår Reparation Online, kan det uppkomma extra kostnader. Genom att klicka på tillhörande bekräftelseknapp godkänner du din betalningsskyldighet.
5. Du kan när som helst ta bort ditt användarkonto utan att behöva ange skäl. Logga i så fall in på ditt MyFestool-konto, gå till ”Personuppgifter” och klicka på länken ”Ta bort MyFestool-konto”.
6. Festool förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande till användarna helt eller delvis komplettera, ändra eller ta bort dessa deltagarvillkor/enskilda tjänster i MyFestool, utan att ange några skäl. 

II. Tjänster via MyFestool 

1. Möjligheten att utnyttja tjänsterna i MyFestool utgör inget erbjudande från Festool, utan ska endast ses som en begäran om inlämnande av ett erbjudande från användaren. Genom att klicka på respektive bekräftelseknapp inlämnar du ett erbjudande för utnyttjande av respektive tjänst. Först när Festool uttryckligen bekräftar erbjudandet eller tillhandahåller tjänsterna sluts ett avtal mellan användaren och Festool (eller ett närstående företag till Festool).

2. För närvarande erbjuder Festool följande tjänster:
a) Kontroll av specifika produktdata.
b) Onlineregistrering av din produkt för All-inclusive-garanti.
c) Onlineuppgörelse i händelse av stöld under garantiperioden
d) Reparationsorder online.
e) Anmälan för nyhetsbrev.
f)  Deltagande i lotteri och event

III. Ansvar för innehåll och uppgifter och/eller användarinformation, tillgänglighet

1. Du har följande skyldigheter:
a) Du får endast uppge sanningsenliga och ej missvisande uppgifter, och ska inte använda pseudonymer eller artistnamn.
b) Vid användning av MyFestool och innehåll på MyFestool ska gällande rätt samt tredje parters rättigheter beaktas. Det är strikt förbjudet att använda vår webbplats eller dess innehåll för olagliga, pornografiska, stötande, kränkande eller otillåtna ändamål.   
c) Innan du laddar ned material från Festool samt för din egen säkerhet och för att skydda Festools webbplats från virus är det viktigt att du vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder och använder virusskydd. 

2. Festool ansvarar inte för uppgifter som du tillhandahåller. 

3. Det är inte tekniskt möjligt att webbplatsen alltid är tillgänglig. Festool anstränger sig dock för att säkerställa en så konstant tillgänglighet som möjligt. Trots det kan det förekomma störningar i samband med underhållsarbeten, säkerhetsfrågor eller hög belastning. 

4. Festool ansvarar inte för att det tillhandahållna materialet är fritt från materiella eller rättsliga fel, och särskilt inte för materialets felfrihet, riktighet, frihet från skydds- eller upphovsrätter, fullständighet och/eller användbarhet. Detta gäller inte för fel som orsakats med uppsåt, av grov vårdslöshet eller ond tro. Användaren har inte rätt till skadeersättning, oavsett laga skäl, i synnerhet inte vid avtalsbrott. Detta gäller inte för fel som orsakats med uppsåt eller av grov vårdslöshet, fel i garanterade egenskaper eller fel som omfattas av produktansvarslagen. Ansvar för följdskador utesluts mellan parterna. 

IV. Dataskydd och samtycke till gratis informationstjänst

1. De personuppgifter som vi samlar in i samband med att du skapar ett MyFestool-konto, inklusive din profilbild, sparas, behandlas eller används uteslutande för att vi ska kunna tillhandahålla tillhörande tjänster, såvida inte uppgifterna är avsedda för andra ändamål. 

Alla uppgifter används av Festool GmbH och dess närstående företag [särskilt TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG, samt de företag som listas på http://subsidiaries.festool.com]. Dina personuppgifter överförs inte till tredje part, såvida inte detta är nödvändigt i kundtjänständamål. Mer information om dataskydd hos Festool hittar du i våra dataskyddsbestämmelser [www.festool.se/regler-och-villkor/dataskydd].

V. Slutbestämmelser

1. Kunduppgifter kan uppdateras direkt i ditt MyFestool-konto på www.festool.se, genom vårt kontaktformulär på webbplatsen www.festool.se, per telefon på servicenummer +49 7024 804 2 41 08 eller per post till Festool GmbH, Wertstraße 20, D-73240 Wendlingen. Föråldrade uppgifter kan leda till extra kostnader som Festool GmbH inte står för.

2. Dessa villkor baseras på tysk rätt. Internationella köplagen (CISG) tillämpas ej.

3. Jurisdiktion för alla typer av rättstvister som uppstår i samband med ett MyFestool-konto är sätet för Festool GmbH.

4. Om någon av bestämmelserna i dessa villkor helt eller delvis upphör att gälla eller inte kan tillämpas, eller om det finns en lucka i villkoren, påverkas inte giltigheten för övriga bestämmelser. Den ogiltiga eller otillämpliga bestämmelsen ersätts med en giltig eller tillämplig bestämmelse som i möjligaste mån uppfyller samma syfte. Om det finns en lucka i villkoren tillämpas en bestämmelse som motsvarar det som skulle ha avtalats i enlighet med dessa villkor.