Skapa PDF

Allmänna affärsvillkor för service och reparation

Allmänna affärsvillkor för service och reparation

§ 1 Giltighetsområde, definitioner av begrepp

(1) Nedan följande allmänna affärsvillkor gäller för alla uppdrag beträffande utförande av service- och reparationsarbeten samt alla därtill hörande förarbeten (kontroll, sammanställning av kostnadsförslag osv.) (nedan även kallade ”reparationer”), som tilldelas oss, Tooltechnic Systems Sverige AB, Stenåldersgatan 3, 213 76 Malmö (nedan även ”Festool”). För reparationer inom ramen för SERVICE all-inclusive (nedan även ”garanti”) gäller villkoren som komplettering till våra garanti- och servicevillkor. Vid motstridigheter mellan garanti- och servicevillkoren och dessa allmänna affärsvillkor prioriteras regleringarna i garanti- och servicevillkoren.
(2) Våra reparationserbjudanden gäller för såväl enskilda användare som företag. Som parter för dessa villkor är (1) en användare en ”fysisk person”, som sluter avtalet för ett ändamål som vare sig kan hänföras till personens näringsmässiga eller självständigt yrkesmässiga sysselsättning och (2) en ”företagare” en fysisk eller juridisk person eller ett rättskapabelt bolag, som vid slutandet av avtalet handlar under utövande av sin näringsmässiga eller självständigt yrkesmässiga sysselsättning.
(3) Avgörande är den version av våra allmänna affärsvillkor som gäller vid tidpunkten för uppdragstilldelningen. Ytterligare, eller från våra villkor avvikande överenskommelser eller villkor, gäller ej, såvida vi inte skriftligen bekräftat deras giltighet. Nedanstående villkor gäller även i de fall vi utan förbehåll utför reparationer med kännedom om motsatta, tillkomna eller från våra villkor avvikande villkor från uppdragsgivaren.
(4) Rättigheter som tillkommer oss enligt lagstadgade föreskrifter eller enligt andra överenskommelser utöver dessa villkor berörs inte.

§ 2 Ingående av avtal

(1) Vårt service- och tjänsteutbud, i synnerhet på vår webbplats festool.se, är ej bindande och utgör inte en grund för ingående av ett avtal, utan är endast information inför eventuellt tilldelande av ett uppdrag.
(2) Kunden framlägger med sitt uppdrag ett erbjudande för ingående av ett avtal. Ett uppdrag tilldelas genom insändande av ett ifyllt och undertecknat reparationsuppdrag eller genom överföring av ett serviceuppdrag via online-portalen ”myFestool” på festool.se. Ytterligare detaljer framgår av reparationsuppdraget och serviceuppdraget.
(3) Avtalet kommer till stånd först genom avsändandet av en uppdragsbekräftelse eller genom att vi har påbörjat reparationen av den aktuella maskinen. En bekräftelse på inkommandet av ett serviceuppdrag innebär inte ett godkännande av kundens förfrågan. Bekräftelsen är endast en information till kunden om att serviceuppdraget har inkommit till oss.

§ 3 Användarens annulleringsrätt

(1) Är kunden användare, så har denne en annulleringsrätt. Förutsättningar och rättsliga följder av en annullering framgår av nedanstående annulleringsinformation:
Annulleringsinformation
Annulleringsrätt:
Du kan annullera din avtalsförkl
aring skriftligt (till exempel genom brev, fax, e-post) inom 14 dagar, utan att behöva ange någon förklaring. Tidsfristen börjar efter mottagandet av denna skriftliga information, dock ej före avtalets avslutande eller före uppfyllandet av vår informationsplikt enligt artikel 246 § 2, i kombination med § 1 avsn. 1 och 2 EGBGB eller våra förpliktelser enligt § 312g avsn. 1 sats 1 BGB, i kombination med artikel 246 § 3 EGBGB. För att utnyttja annulleringsfristen räcker det med att du sänder oss annulleringen i rätt tid.

Annulleringen adresseras till:

Tooltechnic Systems Sverige AB
Stenåldersgatan 3
213 76 Malmö

Tel. +46 (0)40-670 10 00
Fax +46 (0)40-670 10 39
E-post: service-se@tts-festool.com

Följder av annullering:
I händelse av en verksam annullering ska de ömsesidigt erhållna tjänsterna återgäldas och eventuella vinster därav (t.ex. räntor) återbetalas. Kan du inte, helt eller delvis, återgälda den erhållna tjänsten resp. vinsten (till exempel nyttjandefördelar) till oss, eller endast återgälda resp. returnera objektet i försämrat skick, så måste du kompensera oss för det aktuella värdet. Detta kan leda till att du ändå måste uppfylla betalningsförpliktelserna enligt avtalet fram till annulleringen. Förpliktelser betr. erläggande av betalningar måste uppfyllas inom 30 dagar. Tidsfristen börjar för din del med att du sänder annulleringen och för vår del med att vi tar emot den.

Särskild information:
Din anulleringsrätt upphör i förtid, om avtalet från båda parternas sida på uttrycklig önskan från din sida har uppfyllts fullständigt, innan din annulleringsrätt ägt laga kraft.

Slut på annulleringsinformationen

(2) I händelse av en annullering sker en kostnadsfri återsändning.

§ 4 Priser, kostnadsbegränsning för omedelbar reparation och kostnadsförslag

(1) Priserna för reparation och eventuella ytterligare kostnader rättar sig efter vår för den aktuella dagen för uppdragstilldelningen gällande prislista. Avgörande är då det datum som anges i serviceuppdraget. Reparationer inom ramen för Festools SERVICE all-inclusive är kostnadsfria för kunden. Förutom i garantifall eller i händelse av en annullering står kunden för kostnaderna för såväl insändning som återsändning. Om kunden själv sänder in verktyget som ska repareras, debiteras endast återsändningskostnaderna. Om Festool hämtar verktyget som ska repareras, debiteras kunden för både insändnings- och återsändningskostnaderna.
(2) Väljer kunden i serviceuppdraget en omedelbar reparation med kostnadsbegränsning, så är serviceuppdraget endast bindande upp till den angivna kostnadsgränsen. Underskrider reparationen kostnadsgränsen, så debiteras kunden endast för de faktiska kostnaderna. Överskrider kostnaderna för reparationen uppskattningsvis den av kunden valda kostnadsbegränsningen, eller visar det sig att kunden vid uppdragstilldelningen av misstag utgått från ett kostnadsfritt garantifall, så erhåller kunden ett kostnadsförslag.
(3) Väljer kunden vid tilldelandet av sitt serviceuppdrag direkt en framställning av ett kostnadsförslag, eller erhåller kunden på grund av överskridande av kostnadsgränsen enligt avsn. 2 ett kostnadsförslag, så informeras kunden via e-post om att ett kostnadsförslag föreligger för hämtning i serviceområdet ”myFestool” på festool.se, eller också erhåller kunden kostnadsförslaget per post till den av honom/henne angivna adressen. Accepterar kunden den i kostnadsförslaget erbjudna reparationsofferten inom 4 veckor skriftligt eller elektroniskt via ”myFestool”, så verkställs ett reparationsuppdrag enligt kostnadsförslagets villkor. Är kunden användare, så har denne för detta reparationsuppdrag å andra sidan en annulleringsrätt enligt § 3. Vi kommer speciellt att hänvisa kunden till tidsfristen på 4 veckor samt följderna av att inte rätta sig efter denna.
(4) Godkänner kunden inte kostnadsförslaget i tid, eller tackar uppdragsgivaren nej till reparationsofferten, så återsänder vi det för reparation aktuella verktyget i demonterat skick. I stället för att återsända verktyget, kan vi på kundens begäran kostnadsfritt skrota det aktuella verktyget i laga ordning. Är kunden användare, så har denne å andra sidan en annulleringsrätt enligt § 3.

§ 5 Återlämnande och besiktning av det reparerade verktyget, betalningsvillkor

(1) Efter avslutad reparation sänder vi det reparerade verktyget till den leveransadress som anges i serviceuppdraget. Vid en reparation som inte täcks av Festools SERVICE all-inclusive återsänds det för reparation aktuella verktyget helt enkelt. Vi förbehåller oss rätten till förskottsbetalning. Kunden måste kontrollbesiktiga det reparerade verktyget inom en vecka från och med erhållandet. I annat fall anses en besiktning som genomförd. Vi avstår dock från att ta del av besiktningsutlåtandet.

§ 6 Garanti

(1) Är kunden användare, så gäller de lagstadgade reklamationsanspråken.
(2) Är kunden företagare, så gäller följande överenskommelse:
a) Kundreklamationer på grund av bristfällig reparation, som inte kan hänföras till ett garantifall, förfaller ett år efter reparationen. Förkortning av förfallotiden gäller även för anspråk på grund av otillåtna handlingar, som hänför sig till brister i reparationsarbeten. Förkortning av förfallotiden gäller inte för vårt obegränsade ansvar för skador på grund av brott mot garantin eller äventyrande av liv, lem eller hälsa, för uppsåt och grov vårdslöshet samt för produktfel. Ett ställningstagande från vår sida till ett av kunden ställt reklamationsanspråk kan inte anses som medgivande till förhandling betr. anspråken eller de omständigheter som ligger till grund för dessa, förutsatt att reklamationsanspråken avvisas av oss i full omfattning.
b) Kunden har, trots rätten att själv åtgärda den aktuella defekten och trots eventuella skade- eller kostnadsersättningsanspråk, rätt till en rimlig reducering av betalningen eller till upphävande av avtalet, om reparationen eller kompensationsleveransen inte lett till önskat resultat, är oacceptabel för uppdragsgivaren eller fördröjs mer än vad som är rimligt på grund av orsaker för vilka vi ansvarar.
c) Kundens anspråk på kostnadsersättning som alternativ till skadeersättning i stället för fullgörelse är uteslutet, förutsatt att inte även en förnuftig tredje man skulle ha lagt ut för kostnaderna.
d) Vi påtar oss inga garantier, såvida i det enskilda fallet inte något annat skriftligen har överenskommits.

§ 7 Ansvar

(1) För skador på grund av brott mot garantin eller på grund av äventyrande av liv, lem eller hälsa är vårt ansvar obegränsat. Detsamma gäller för uppsåt och grov vårdslöshet. För lindrig vårdslöshet ansvarar vi endast om vi försummat väsentliga förpliktelser, som hänför sig till avtalets natur och som är av speciell betydelse för att uppnå avtalets ändamål. Vid försummelser av sådana förpliktelser, dröjsmål och oförmåga är vårt ansvar begränsat till sådana skador som man i regel måste räkna med inom ramen för detta avtal. Vårt obligatoriska, lagstadgade ansvar för produktfel berörs inte.
(2) Om ansvaret är uteslutet eller begränsat av oss, gäller detsamma även för våra anställdas, arbetstagares, medarbetares, representanters och ställföreträdares personliga ansvar.

§ 8 Leverantörens identitet

(1) Leverantör av reparationstjänsterna är
Tooltechnic Systems Sverige AB
Stenåldersgatan 3, 213 76 Malmö
Sverige

Tel. +46 (0)40-670 10 00
Fax +46 (0)40-670 10 39
E-post service-se@tts-festool.com

Företagstyp: Kommanditbolag
Säte: Wendlingen a. N.
Registerdomstol Stuttgart HRA 222292
UStId-nr DE145339214

Personligt ansvarigt bolag:
TTS Tooltechnic Systems Holding AG
Säte: Wendlingen a. N.
Registerdomstol Stuttgart HRB 225109

Styrelse:
dr Thorsten Hartmann (Ledning)
Friedbert Maul (Ekonomi)
Christian Oltzscher (Försäljning/Marknadsföring/Service)
Styrelseordförande:
Gerhard Kümmel

(2) Reklamationer kan framföras till ovannämnda adress.

§ 9 Avslutande bestämmelser

(1) Skulle en bestämmelse i dessa villkor och de ytterligare träffade överenskommelserna vara eller bli verkningslös, så berör inte detta giltigheten för övriga villkor. Avtalspartner är förpliktigade att ersätta den verkningslösa eller ogenomförbara bestämmelsen med i ekonomiska sammanhang närmast möjliga, liknande reglering.
(2) Motanspråk från kunden berättigar denne endast till avräkning, om dessa har fastställts rättsenligt eller är obestridliga. Kunden kan endast göra anspråk på retentionsrätt, om dennes motanspråk hänför sig till samma avtalsförhållande.
(3) Tysk rätt gäller, dock ej när det gäller avtal från Förenta Nationerna beträffande avtal om internationell varuhandel (CISG).
(4) Är kunden köpman, så är laga forum för alla rättstvister uteslutande sätet för Festool GmbH i Wendlingen a.N. Vi är emellertid även berättigade att åtala beställaren hos dennes respektive allmänna laga forum.