Allmän information om insamling och behandling av dina personuppgifter och dina rättigheter som berörd part

Utgåva: Juni 2019

Vi, dvs. Tooltechnic Systems Sverige AB AG & Co. KG och tillhörande företag (se http://subsidiaries.festool.com) (nedan kallat ”Festool”), samlar in och behandlar person- och företagsrelaterade uppgifter för olika ändamål.

Vilka datakategorier använder vi och varifrån kommer de?
Till de kategorier av personuppgifter som behandlas hör i synnerhet dina kontaktuppgifter (företagets namn, adress, för- och efternamn på en kontaktperson, (mobil-)telefonnummer, e-postadress till ansvarig kontaktperson) samt, beroende på syftet, även bankkontakt och vid behov momsregistreringsnummer.

Dina personuppgifter hämtas i regel direkt från dig. I enskilda fall, till exempel vid registrering för vår SERVICE all-inclusive®, kan det hända att vi får dina uppgifter från tredje part (exempelvis en återförsäljare). I så fall informerar vi dig omgående.

För vilka ändamål och på vilken rättslig grund behandlas uppgifterna och vem är ansvarig?
Vi behandlar dina uppgifter i enlighet med bestämmelserna i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR, General Data Protection Regulation), tillämpliga nationella dataskyddslagar samt alla övriga gällande lagar.

a) Verkställande av avtalsförhållanden

Festool sluter olika typer av avtal (t.ex. avtal med leverantörer, systempartner, tjänsteleverantörer, reparationsservice) för att uppfylla deras ekonomiska syfte. Vi samlar in och behandlar data för motivering, genomförande och avslut av avtalsförhållandet. Rättslig grund är här framför allt art. 6 avsn. 1 b) GDPR. I den mån det krävs behandlar vi dessutom dina uppgifter baserat på art. 6 avsn. 1 f) GDPR för att tillvarata våra eller tredje parts (t.ex. myndighet) berättigade intressen. Det gäller i synnerhet för att utreda brott eller för styrning, intern kommunikation och övrig administration inom koncernen. Dessutom kan behandlingen av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke.

Personuppgiftsansvarig är din Festool-avtalspart. Kontaktuppgifterna finns på https://www.festool.com/contact.

b) Uppfyllande av SERVICE all-inclusive

För att registrera och uppfylla detta serviceåtagande samlar vi in person- och företagsrelaterade uppgifter som vi får direkt från dig eller i enstaka fall via tredje part (dvs. återförsäljare). I det senare fallet får du information om detta. Rättslig grund är här framför allt art. 6 avsn. 1a) och art. 6 avsn. 1b) GDPR.

Personuppgiftsansvarig för dina uppgifter i detta sammanhang är:
Festool GmbH,  Wertstraße 20, 73240 Wendlingen, Tyskland, telefon: +49 (0)7024 804-0 resp. det Festool-företag som erbjuder detta serviceåtagande i ditt land. Kontaktuppgifterna finns på https://www.festool.com/contact.

c) Tillhandahållande av olika online-tjänster

Festool erbjuder olika online-tjänster, till exempel webbplatsen, myFestool, Festool-apparna och utskick av nyhetsbrev. Observera vår sekretesspolicy på https://www.festool.com/privacy resp. Festools hemsida i respektive land.

Personuppgiftsansvarig i detta sammanhang är:
Festool GmbH
Wertstraße 20
73240 Wendlingen, Tyskland
Telefon: +49 (0) 7024 804-0

Festool GmbH har ett externt dataskyddsombud som du kan nå på: datenschutz@tts-company.com.

d) Genomförande av tävlingar

Festool arrangerar ofta tävlingar. För att genomföra dessa samlar vi in personuppgifter (förnamn, efternamn, adress, e-postadress). Rättslig grund för detta är art. 6 avsn. 1a) och art. 6 avsn. 1b) GDPR.

Vem får ta del av dina uppgifter?
Inom vårt företag lämnas dina personuppgifter endast till de personer och avdelningar (t.ex. fackområden) som behöver dem för att kunna uppfylla våra avtalsenliga och lagstadgade förpliktelser. Inom vår företagsgrupp överförs dina uppgifter till vissa företag när dessa databehandlingsuppgifter gäller centralt för företagen som ingår i gruppen.

Dessutom använder vi oss delvis av olika tjänsteleverantörer för att uppfylla våra avtalsenliga och lagstadgade förpliktelser (t.ex. för att leverera produkter eller för utskick). En lista över de uppdragstagare och tjänsteleverantörer som inte bara anlitas tillfälligt kan du på begäran få från respektive personuppgiftsansvarig.

Vi kan dessutom överföra dina personuppgifter till andra mottagare utanför företaget i den mån det krävs för att uppfylla våra avtalsenliga och lagstadgade förpliktelser som arbetsgivare. Det kan exempelvis vara:

  • Myndigheter (t.ex. finansmyndigheter, domstolar)
  • Banker (SEPA-överföring)
  • Konkursförvaltare vid personlig konkurs.

Måste du tillhandahålla dina uppgifter?

Vi vill göra dig uppmärksam på att du inom ramen för respektive avtalsförhållande samt för att använda SERVICE all-inclusive måste tillhandahålla de person- och företagsrelaterade uppgifter som krävs för motivering, genomförande och avslut av avtalsförhållandet eller serviceåtagandet och uppfylla det, eller uppgifter som vi enligt lag måste samla in. Om du återkallar ditt samtycke till detta eller inte tillhandahåller dessa uppgifter till oss kan vi vare sig genomföra vårt avtal med dig eller uppfylla serviceåtagandet för SERVICE all-inclusive.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi raderar dina personuppgifter så snart vi inte längre behöver dem för ovannämnda ändamål eller om du använder dig av din rätt till återkallande. Efter avslut av avtalsförhållandet sparar vi dina personuppgifter så länge det krävs enligt lag. Det beror i regel på de lagstadgade bevis- och lagringsförpliktelserna, som regleras under bland annat handelsbalken och i skattelagen. Dina uppgifter sparas därefter i upp till tio år. Det kan dessutom hända att personuppgifter sparas under den tid som anspråk kan hävdas mot oss (lagstadgad preskriptionstid på tre eller upp till trettio år).

Vilka dataskyddsrättigheter kan du som berörd part åberopa?

Du kan hos den personuppgiftsansvariga begära att få information om vilka uppgifter som finns registrerade om dig. Dessutom kan du under vissa förutsättningar begära att dina uppgifter rättas eller raderas. Du har även rätt att begränsa behandlingen av dina uppgifter samt rätt att få tillgång till de uppgifter du tillhandahållit i ett vanligt förekommande, strukturerat och maskinläsbart format.

 

Rätt till återkallande

Du har rätt att utan att ange orsak återkalla ditt samtycke till att dina personuppgifter behandlas för användning i direktreklam.
Om vi behandlar dina uppgifter för att tillvarata berättigade intressen, kan du återkalla samtycket till denna behandling av orsaker som hänför sig till din speciella situation. Vi fortsätter då inte att behandla dina personuppgifter, såvida vi inte kan påvisa tvingande skyddsvärda skäl till behandlingen, vilka uppväger dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingens syfte är att hävda, utöva eller försvara rättsanspråk.


Vart ska du vända dig med klagomål?

Har du klagomål kan du kontakta ovannämnda dataskyddsombud eller ansvarig dataskyddsmyndighet.